بررسی حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی-30013943

بررسی حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی|30014154|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حروف اضافه زماني Prepositions of Time : در اين حالت حروف اضافه متداول را با موارد صحيح بررسي مي کنيم :AT1 براي لحظه معين و قسمتهاي مختلف روز و شب :سپيده دومat 6 o’clock at sunsetat noon at dawnat night at sunriseat midnight2 براي جشنها و کارهايي که در زمان معين در سال ، ماه، هفته، و لحظه برگزار مي شود :At Christmas at Easterat the new year at the week endat dinner time at bed time3 با پاره اي از ترکيبات که مربوط به زمان است :فلعاًبالاخرهحداقلدر پاياندر موقع استراحتدر صلحگاهگاهيدر موقع مطالعهزودتر از at presentat lastat leastat the endat restat peaceat timesat one’s studiesat the latest در اين لحظهحداکثردر وهله اولدر آغاز – در ابتدادر جنگفوراًدر موقع تفريحدر يک لحظه، ضمناًزمانيهر دفعه at the momentat mostat firstat the beginningat warat onceat leisureat the same timeat one timeat a timeIN1 با قسمتهاي مختلف روز و قبل از کلماتي که دوره اي از زمان را معين مي کند:در ساعت شامدر صبحدر عصردر بعد از ظهردر ماه مي in the dinner bourin the morningin the eveningin the afternoonin May (April) در تابستاندر سال 1980در روز

در تعطيلات تابستان in the summer (winter)in the year 1980in the day timein the summer holidays2 با پاره اي از ترکيبات زماني :در شبسرانجامبزوديدر اواسطدر زمان معيندر آيندهدر مراحل اوليه in the nightin the endin no timein the middle ofin due coursein the future timein the earliest times قبل از موعد مقرردر اوايلبه سرعتدر يک دوره از زماندر زمان معيندر گذشتهدر زمانهاي اخير in timein the beginningin double quick timein a period ofin due timein the past timein recent times3 براي بيان طول کامل زماني که براي انجام کاري لازم و ضروري است:در عرض دو ساعتدر يک دوره پنج ساله in 2 hoursin 5 years’period در مدت دو هفتهدر عرض چند دقيقه in 2 weeks’ timein a few minutesON1 براي يک روز معين اعم از اينکه ماه، سال، يا هفته باشد :در روز جمعهبيستم آوريلدر دهمين روز تولد (کسي)در سالگرد مرگ (کسي) On Friday (Sunday)On April 20thOn Christmas day (Easter)On one’s tenth (6th) birthdayOn the anniversary of someone’s deathتبصره – با روز و شب معين :On Thursday nightOn the night of July 15thOn Christmas morningOn the afternoon (evening) of Christmas day2 با پاره اي از ترکيبات زماني:از آن زمان به بعدمدام، پيوستهدر هر فرصتي From that time onon and onon cach occasion بعدهاسر موعد مقرردر آن روز later onon timeon that

بعد از لحظات تفکردر لحظه ورود به جايي on thinking the matter overon reaching somewhereتبصره – در صورتي که قبل از حروف اضافه زماني in , on at , صفت درآيد حرف اضافه به کار نمي رود ولي اگر صفت را بعد از زمان به کار ببرند حرف ا ضافه به کار مي رود :ولي : On Frlday last I met him last Frlday.FOR , SINCE1 حرف اضافه since براي شروع و آغاز از نقطه مشخص و معين زمان به کار مي رود:We have sludied English slnce last January.تبصره حرف اضافه since در ماضي نقلي به کار مي رود. ترجمه معادل آن (از زماني که) است.2 حرف اضافه for براي بيان طول زمان و بيشتر در زمانهاي نقلي و گذشته به کار مي رود و در فارسي مفهوم (به مدت) دارد :He remained in Europe for 2 years.تبصره – گاهي ممکن است for از جمله حذف گردد:He worked there 2 hours.UNTIL , BYمطالب دیگر:
📗مقالات FRP📗جزوه های دروس مهندس عمران📗جزوه بارگذاری📗جزوه بتن 1 و 2📗جزوه راهسازی📗جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران📗جزوه سیالات📗جزوه بازرسی جوش📗جزوه تاسیسات مکانیکی و برقی📗جزوه تحلیل سازه ها - روش اجزاء محدود📗جزوه خاک و پی📗جزوه درسی مقاومت مصالح📗جزوه مهندسی زلزله📗جزوه دینامیک سازه ها📗جزوه زمین شناسی📗جزوه سازه فولادی 1 و 2📗جزوه ماشین آلات ساختمانی📗جزوه محاسبات عددی📗جزوه مهندسی آب و فاضلاب📗جزوه سد های خاکی📗جزوه کامل ریاضیات مهندسی 1 و 2📗جزوه دیفرانسیل📗تحقیق شعر📗تحقیق یخ خشک و جامد📗روش های طراحی انواع فنر ها و استانداردهای فنر