انقلاب اسلامی ایران ، دیدگاه ها و نظریه ها-50000741

|50000952|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد انقلاب اسلامی ایران ، دیدگاه ها و نظریه ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تا قبل از انقلاب فرانسه، انقلاب به معنای بازگشت به وضعیت مطلوب تجربه شده خوانده می شد.انقلاب سیاسی: با تغییر حکومت بدون تغییر در ساختارهای اجتماعی همراه است. انقلاب سیاسی موجب ورود گروه های جدید به درون طبقه حاکم می شود.


انقلاب اجتماعی و یا بزرگ عبارت است از انتقال و دگرگونی سریع و اساسی حکومت و ساختارهای اجتماعی و تحول درایدئولوژی غالب کشور


انقلاب اسلامی در شمار انقلاب های اجتماعی قرار دارد. زیرا از یک سو سبب تغییر در اساس و نوع حکومت گردید و از سوی دیگر به تحول در ایدئولوژی غالب و رسمی کشور و خط مشی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی انجامید.


نوع پروژه : powerpoint