شناسایی تأثیر مدیریت کیفیت ایزو 1009 بر نوآوری محصول و عملکرد مالی با واسطه عدم اطمینان محیطی(تعدادصفحات:17)-50080981

اقتصاد,مدیریت,حسابداری,سیویلیکا,بانک مقالات رایگان,مقاله رایگان,ISI|50081192|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شناسایی تأثیر مدیریت کیفیت ایزو 1009 بر نوآوری محصول و عملکرد مالی با واسطه عدم اطمینان محیطی(تعدادصفحات:17) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده


هدف اصلی این تحقیق، شناسایی تأثیر مدیریت کفیت ایزو 1009 بر نوآوری محصول و عملکرد مالی با واسطه عطد اطمینان محیهی میباشد. جامع آماری این تحقیق را کارکنان کارخانجات صنعتی پیرامون شهرستان اهواز در مسیر جاده اهواز - شوشتر تشکیل میدهد، روش نمون گیری تصادفی ساده 10 نفر انتخاب شدهاند. پایطایی و روایطی پرسشطنام هطای مذکور نیز در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزی و تحلیل دادهها در دو سهح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده انجا شد ک با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، نیکویی بطرازش ههطار متریطر مطورد lisrel و 8.5 spss از نر افزارهای 18 تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضی ها حاکی از تأیید فرضی های پژوهش و وجود تطأثیر مطدیریت کیفیطت ایطزو 1009 بر عملکرد مالی و نوآوری بوده است. همچنین عملکرد مالی بر نوآوری محصول نیز مؤثر است اما نقطش واسطه ای عد اطمینان محیهی در تأثیر مدیریت کیفیت ایزو 1009 بر عملکرد مالی و نوآوری محصول، مورد تأیید قرار نگرفت.مطالب دیگر:
آهنگری (تغییر فرم آزاد)آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنهامقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیسپلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول Aبررسی شرح فرآیندمقاله بورس و ابزارهای مالی آنبررسی اصول تراشكاریبررسی تولید آهن به روش اسفنجیبررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG)بررسی سیستم های اندازه گیریبررسی كاربرد مبردهامحبت در قرآنبررسی كارخانه ریخته گری آلومینیومبررسی ریخته گری و متالوژی پودرکریم خان زندبررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در كارشناسان مركز بهمن موتورپژوهش کارآفرینی پرورش وکشت قارچشناخت پیدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنانآسیب شناسی اجتماعی چیست؟واكنشهای پسیكوفیزیولوژیكال و اختلالات شبه جسمی و خوابدانلود کتاب سلامت طبیعی و داروهای طبیعی بودجه و بودجه ریزیدانلود کتاب خفی علایی (الخفیه العلائیه) تهدیدات و چالش های فضای مجازی برای خانوادهفاكتور و قرارداد خرید موتور سیكلت كاركرده