دانلود تحقیق در موردتکنیکهای بهینه یابی-50526209

|50526420|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق در موردتکنیکهای بهینه یابی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : تکنیکهای بهینه یابی


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 42


حجم : 1 مگابایتفصل دوم
تکنیکهای بهینه یابی
2-1-مقدمه
در مدیریت تصمیم گیری فرآیند تعیین بهترین راه حل ممکن برای مسأله مفروض است . اگر فقط یک راه حل یا عمل ممکن وجود داشته باشد هیچ مشکلی در تصمیم گیری وجود نخواهد داشت .
اما اگر راه حلهای متفاوتی برای عملی وجود داشته باشد عمل بهینه موردی است که سازگارترین نتیجه را با هدف تصمیم گیرنده ایجاد می کند.
در فرآیند یافتن بهترین عمل یا تصمیم گیری مدیران از ابزار مهیا شده توسط اقتصاد مدیریت کمک می گیرند.
2-2-حداکثر کردن ارزش بنگاه
در اقتصاد مدیریت فرض می شود که هدف اصلی مدیریت حداکثر کردن ارزش بنگاه است.
رابطه1-1(فصل1):

= ارزش فعلی سودهای انتظاری آتی


رابطه 1-1 و نیز 1-2 :
= ارزش فعلی سودهای انتظاری آتی

به حداکثر رساندن رابطه بالا وظیفه پیچیده ای است زیرا مشتمل بر عناصر درآمدها ، هزینه ها و نرخهای تنزیل در سالهای آینده می باشد.

درآمد کل یک بنگاه مستقیماً به وسیله مقدار تولید فروخته شده و قیمت دریافت شده مشخص می شود. بدین معنا که درآمد کل:

ارتباط درآمد با مقدار و قیمت در گرو شرایط عرضه و تقاضا است.
قیمت عوامل تولید نقش مهمی را در تعیین هزینه ها ایفا می کند به همین جهت ملاحظات در ارتباط با عرضه عوامل اهمیت می یابند.
سرانجام ارتباطی میان نرخ تنزیل و ترکیب محصول شرکت ، دارائیهای فیزیکی و ساختار مالی آن وجود دارد.


دیدگاه مرکب(تصمیم گیری- تحلیل) : در ارزیابی انتخابهای موجود برای مدیریت و تعیین بهترین اقدام ، باید تصمیمات بخشهای بازاریابی ، تولید و مالی (همچنین تصمیمات مربوط به قسمتهای پرسنلی ، توزیع تولید و ...) در یک سیستم تلفیقی واحدها با یکدیگر ترکیب شوند. نظریه بنگاه این تلفیق را مهیا میکند. این دیدگاه نوعاً استفاده از این رویه برای تصمیمات برنامه های اصلی را محدود می کند.
به همین جهت برای اکثر تصمیمات عملیاتی روزانه از تکنیکهای بهینه یابی جزئی با پیچیدگی کمتر استفاده می شود.
بهینه یابی جزئی : از طریق تمرکز بر اهداف محدودتر بنگاه در چارچوب بخشهای مختلف عملیاتی بنگاه از پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مرکب می کاهد.

مثال : بخش بازاریابی به طور معمول ملزم به تعیین قیمت و خط مشی تبلیغاتی ، با توجه به خط تولید بنگاه و محدودیتهای بودجه بخش بازاریابی ، در جهت رسیدن به پاره ای از اهداف در فروش می باشد .همچنین از بخش تولید انتظار می رود که هزینه تولید مقدار مشخصی از محصول را با سطح مرغوبیت معین به حداقل برساند.در این حالت نیز اصول تحلیل اقتصادی پایه ،زمینه را برای تصمیمات مدیریتی بهینه فراهم می آورد.
فرآیند تصمیم گیری صرف نظر از اینکه مربوط به مسائل بهینه یابی جزئی یا کاملاً مرکب باشد در دو گام انجام می شود :

اول : روابط اقتصادی باید به شکلی که برای تحلیل مناسب باشند بیان شوند . معمولاً به شکل ریاضی.
دوم : تکنیکهای مختلف جهت تعیین راه حل بهینه مربوط به مسأله تحت مطالعه بکار رود.
2-3-روشهای بیان روابط اقتصادی
برای بیان روابط اقتصادی به کرات از معادلات ، جداولی که در آنها روابطی نشان داده می شود و نمودارهایی که در آنها روابط معینی رسم می شوند استفاده می شود. یک جدول و یا یک نمودار برای بسیاری از مسائل تصمیم گیری ممکن است کفایت کند. اما وقتی مسائل پیچیده باشد معادلات مفیدترند زیرا در آنها امکان استفاده از ابزارهای قدرتمند تحلیلهای ریاضی و شبیه سازی کامپیوتری وجود دارد.
2-3-الف: روابط تابعی : معادلات
آسانترین راه بررسی و بیان روابط اقتصادی ، و به طور همزمان تحصیل اطلاعات درباره تکنیکهای بهینه یابی ، ملاحظه روابط تابعی متعددی است که نقش مهمی در الگوی نظریه بنگاه ایفاء می کند.ابتدا ارتباط بین محصول (Q) و درآمدکل (TR) را در نظر بگیرید.
رابطه 2-3 رابطه غیر صریح(ضمنی) TR=f(Q)
معادله فوق چنین خوانده می شود«درآمد کل تابعی از تولید است» .ارزش متغیر وابسته(یعنی درآمد کل) به وسیله متغیر مستقل (تولید) مشخص می شود.
رابطه 2-3 رابطه صریح(دقیق) TR=P.Q
در رابطه فوق P نشاندهنده قیمیتی است که هر واحد از Q در آن قیمت فروخته می شود.
مثال : TR=15Q اگر قیمت محصول فروخته شده صرف نظر از مقدار آن در 15 تومان ثابت باشد رابطه دقیق بین مقدار محصول فروخته شده و درآمد کل بدست آمده بیان می شود.
مثال :ارقام جدول (2-1)دقیقاًهمان رابطه تابعی را که به وسیله معادله TR=15Q مشخص شده است را بیان می کند.و شکل (2-1)همان تابع را به صورت نموداری نمایش می دهد .
2-4- استفاده از نهایی ها برای حداکثر یا حداقل کردن توابع
فرآیند یافتن بهترین راه حل برای تصمیم گیری ، که به آن بهینه یابی نیز می گویند، غالباً نیازمند پیدا کردن مقدار حداکثر یا حداقل یک تابع است. برای آنکه یک تابع در حداکثر یا حداقل خود باشد، شیب آن تابع یا مقدار نهایی آن باید صفر باشد.
....مطالب دیگر:
📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی در ایران و جهان 63 صفحه📜پرسشنامه استعداد خستگی شغلی و بررسی ابعاد آن با روایی و پایایی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسیر شغلی یا كارراهه 24 صفحه📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مسیر شغلی یا كارراهه📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مسیر شغلی یا كارراهه📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی مسیر شغلی یا كارراهه📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی شغلی 97 صفحه📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طراحی شغلی📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری طراحی شغلی 95 صفحه📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی طراحی شغلی📜پاورپوینت انحرافات اجتماعی و دیدگاه جامعه شناس تفهمی📜پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان📜نگرشهای و مکاتب فکری مختلف نسبت به طراحی شغل📜ماهیت مفهومی طراحی شغل و تشریح روشهای مختلف آن📜مدل ویژگی های شغل در طراحی شغل و بررسی نقایص آن📜پاورپوینت دیدگاه جامــعه شناسـان و روان شناســـان دربـاره اعتیاد و برخورد با آن📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی 56 صفحه📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نقدشوندگی 55 صفحه📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقدشوندگی📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدارس هوشمند 36 صفحه📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدارس هوشمند📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدارس هوشمند📜ماهیت مدارس هوشمند و بررسی مدل مفهومی آن