شیمی فیزیک 1-50676011

|50676222|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شیمی فیزیک 1 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 247
بنام خدا فصل اول

گازها و
تئوری جنبش مولکولی

هدف: آشنائي با قانون گازهاي ايده آل؛ رفتار گازهاي حقيقي ؛ معادله واندروالس و پديده بحراني اهداف رفتاري:
- بيان قانون ايده ال
- معادلات مخلوط گاز ايده ال
- معادلات گازهاي حقيقي
- رابطه اثر فشار بر فشار گازها
- مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
- نظريه سينتيك گازها
- معادله توزيع ماكسول-بولتزمن
- پديده نفوذ مولكولي
- توزيع انرژي مولكولي در یک مقدار معین از یک گاز ، حاصلضرب فشار در حجم، مقداری است ثابت .
قانون بویل : واحد های فشار(p): الف: پاسکال(Pa) : یک پاسکال عبارت است از
فشار حاصل از نیروی یک نیوتون بر متر مربع . ( ب: اتمسفر: واحد فشار در اندازه گیری های عملی که عبارت
است از فشار ستونی از جیوه برابر 76 سانتیمتر جیوه. =10.325kPaیک اتمسفر پ: تور(torr ) : واحد فشار در اندازه گیری های عملی ومعادل یک میلی متر جیوه . ج: میلی تور(mtorr ): واحد فشار در سیستم های خلأ و فشار های پایین و برابر یک هزارم تور. یک ثابت ترمودینامیکی و دمایی که در آن سه فاز آب ، بخار آب و یخ می توانند با هم در تعادل باشند. نقطه سه گانه آب : قانون شارل – گیلوساک با تغییر حجم گازی V1 و دمای T1 به حجم گازی
V2 و دمای T2 در فشار ثابت، روابط زیر را داریم : به طور کلی در فشار ثابت : قانون شارل – گیلوساک در حجم ثابت: و به طور کلی می توان نوشت : شیب منحنی های حاصل در دمای صفر درجه سلسیوس : در گاز ایده آل و در نتیجه گاز ایده آل : گازی که نیروهای بین مولکولی آن صفر ، یعنی نبودن هیچ گونه نیروی جاذبه یا دافعه بین مولکولهای آن . گاز حقیقی در صورتی ایده آل است که : الف: بسیار رقیق ب: میل کردن فشار آن به سمت صفر در این صورت به دلیل ناچیز بودن نیروهای بین مولکولی گاز حقیقی خصلت گاز ایده آل را داردو داریم: مقدار R ، به مقدار کمیت های P و V و T بستگی دارد. داریم : کالری : افزایش دمای یک گرم آب به اندازه یک درجه در دمای داده شده . 1Cal= 4.184 j قانون فشار جزئی دالتون : فشار کلی مخلوط چند گاز با مجموع
فشار های جزئی هر یک از گاز ها برابر ، و فشار جزئی هر گاز عبارت است از فشاری که آن گاز دارا می شود وقتی به تنهایی تمام فضای ظرف را اشغال کند . مخلوط گازها رفتار غیر ایده آل گاز ها – فاکتور تراکم پذیری معادله گاز ایده آل : PV=nRT از این رابطه داریم : فاکتور تراکم پذیری(Z ) : خارج قسمت داریم : با کاهش فشار به کمتر از یک اتمسفر منحنیها در سمت Z=1 به
هم نزدیک شده و به یک خط مستقیم تبدیل می شوند و معادله خطی زیر تولید کی گردد : شکل (1-9) صفحه 27
عوامل مؤ ثر در فاکتور تراکم پذیری: 1) فشار
2) دما در فشار های نزدیک به یک اتمسفر می گ...مطالب دیگر:
ابعاد و مولفه های عوامل سازمانی و شغلی و شخصی در ترک شغلاثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آنمبانی نظری اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آنپروپوزال اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آنپرسشنامه اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری 99 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب شناسی سازمانی 54 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری خدمات شهری 99 صفحهکاربرد مدل سوات در آسیب شناسی سیستم برون سپاری خدمات شهریبرون سپاری فعالیتها؛ دلایل و مزایا ان، ضرورت آسیب شناسی برون سپاری و تفاوت آن با مفاهیم مشابهمبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی 58 صفحهنظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلیمبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی 42 صفحهمدل ها و نظریه های هوش معنویپاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری با موضوع اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروشمبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی 63 صفحهرویکردها و نظریه های مختلف انگیزش تحصیلینقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق توانایی فراشناختی 60 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت 60 صفحهمولفه ها و راهبردهای فراشناختمبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی 43 صفحهابعاد و منابع خودکارآمدی و ویژگی های افراد خودکارآمدمبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی 40 صفحهمجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392