معماری سیستم های تجارت الکترونیکی-50678154

|50678365|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد معماری سیستم های تجارت الکترونیکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 412.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
مفهوم معماری:
بیان کننده ترکیب و نحوه چینش اجزای هر سیستم
معماری سیستم تجارت الکترونیکی
بیان کننده ترکیب و نحوه چینش اجزای سیستم تجارت الکترونیکی
تفاوت میان الزامات و مکانیزم های عمل در هر نوع الگو
امکان تعریف و بکارگیری انواع الگو برای معماری هر سیستم
کاربران ECS ECS واحد سازمانی خدمات تجارت الکترونیکی ECSO سامانه های کاربری(CSS) شبکه ارتباطی (NET) سامانه خدمت دهنده
(SSS) CSS1:Desktops CSS2:Laptops CSS3:Mobiles CSS4:ATMs CSS5:PDAs CSSm:…. Internet Intranet خریداران فروشندگان واسطه های تجاری تامین کنندگان بانکها سازمان های حاکمیتی شرکت های حمل و نقلی سایر ECS ها بازارها SSS1:BSS1 SSS2:BSS2 SSS3:ECSr1 SSS4:ECSr2 SSS5:ECSr3 SSSn بخش های اصلی هر ECS
سامانه های کاربری (Client Side Systems- CSS)
شبکه ارتباطی (Network)
سامانه های خدمت دهنده (Server Side Systems-SSS)
خروجی اصلی هر ECS
خدمات الکترونیکی مورد نیاز عوامل دخیل در انجام تجارت
بخش CSS ابزار دریافت خدمت توسط کاربران ECS
بخش Net ابزار ارتباط بخش CSS با بخش SSS
بخش SSS ابزار تولید خدمات الکترونیکی برای:
پشتیبانی عوامل مختلف در انجام عملیات تجاری کنونی و متداول
توانمند سازی عوامل مختلف در انجام عملیات تجاری جدید سئوالات اولیه در طراحی معماری ECS
نیازهای کاربران و عوامل انجام تجارت ؟
بهترین ترکیب بکارگیری سامانه های کاربری، شبکه و سامانه های خدمت دهنده؟
سطح و کیفیت خدمات عرضه شده به کاربران؟
نحوه توزیع اجزای خدمات تجارت الکترونیکی بین اجزای معماری؟
... سامانه سمت کاربر - CSS سخت افزار سامانه کاربری (CSSHW) نرم افزار سامانه کاربری (CSSSW) سیستم عامل سامانه کاربری (CSSOS) CSS-ECAPP1 CSS-ECAPP2 CSS-ECAPPm CSS-BasicAPP1
(Bowser) CSS-BasicAPP2 …. CSS-BasicAPPn …. سئوالات اولیه در بخش ابزارهای کاربری (CSS)
سخت افزارهای متداول در بخش کاربری کدامند؟
چه نوع سخت افزار کاربری با چه ویژگی هایی، برای کدام نوع کاربر استفاده شود؟
محدودیت های مختلف در سخت افزارهای بخش کاربری چیست؟
کدام سیستم عامل برای بخش کاربری استفاده گردد؟
کدام نرم افزارهای اولیه و عام در بخش کاربری استفاده گردد؟
چه نرم افزارهای اختصاصی برای تولید بهتر خدمات تجارت الکترونیکی در بخش ابزارهای کاربری تولید و استفاده گردد؟
شبکه ارتباطی (NET) Net Elements (Nodes) Net Lines (Edges) Fiber optic/Ethernet/
Phone/ Wifi/Wimax/Sat./ … Hubs/Switches/Routers/
Firewalls/Acesspoints/… Line Device (HW) Line Protocol (SW) No...مطالب دیگر:
بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجهچگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاكریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داریبررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با كنترل رسوببررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شكلارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیكمقایسه كارایی فرآیند انعقاد الكتریكی در حذف رنگهای اسید مشكی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبیبررسی آزمایشگاهی تأثیرعمك پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام كننده جامی مستغرق دندانهدارارزیابی نیاز آبی دریاچه ارومیه با توجه به خشكسالیهای اخیر بر پایه وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینیبررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تكیه گاه پلبررسی پارامترهای حجمی مخلوطهای آسفالت گرم اجرا شده دركشور طی 5 سال بهتفكیك شرایط آب و هوایی ایرانارزیببی دقت روش های مختلف محاسبه هدایت هیدرولیكی آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژمكانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبكه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه هاارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مهیار شمالیمكانیابی بهینه چاهك های پایش آلودگی آب زیرزمینی و تعیین تعداد بهینه آنها به كمك مدل های رفع اختلافبرنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی سد علویانبررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشكن طول تكیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگیتاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحكیم خا ك های ریزدانهبررسی موانع قرار دادهای EPC درپروژه هایعمرانی مطالعه موردی احداث واحد فرآورش نفت نمكی آب تیمور اهوازساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینیبررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونلبررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سكوی جاكتیمدلسازی و بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاك غیریونیزه و نیترات و تاثیر آن برحیات آبزیان دررودخانه قزل اوزن و شاهرودمقایسه تأثیر ضرایب زبری در خطوط انتقال آب تر روی فشار ناشی از ضربه قوچ با كمك شبكه های عصبیبررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیكی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع دركناره ی رودخانه هابررسی سینتیك جذب نیكل از محیط آبی توسط جاذبهای كربن فعال خاك اره پوسته فندق و پوسته بادام