کتاب روش تحقيق در علوم انساني-50687282

|50687493|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کتاب روش تحقيق در علوم انساني آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 695.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 243
بسم الله الرحمن الرحيم کتاب: روش تحقيق در علوم انساني مفهوم و فلسفه تحقيق علمي: مفهوم تحقيق علمي:
از آن جا که همه انسان ها براي يافتن پاسخ سئوال ها و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند، مي توان گفت که همه مشغول تحقيق هستند. ولي آنان تشريفات و آداب يک تحقيق علمي و اساسي را رعايت نمي کنند. به علاوه، دراين تحقيقات نتايج حاصل کاربري فردي دارد ومعمولا تکراري است يعني درحوزه معرفت شناسي بشر مطلب تازه اي ارائه نمي کند.
اصطلاح «تحقيق علمي» اطلاق خاص داردو مي توان آن را براي نوع خاصي از فعاليت هاي تحقيقاتي به کار برد.
اين تحقيقات مشخصات کلي مخصوص به خود دارد که عبارتند از:
برخوردار بودن از آداب و تشريفات خاص؛
توسعه قلمرو معرفت؛
شناخت حاصل از نتيجه و تحقيق در بيرون ذهن واقعيت و ما به ازاي خارجي داشته باشد. تحقيق علمي عبارت است از تلاش کاوشگرانه که با آداب خاصي به طور نظام يافته با هدف کشف مجهولي به منظور گسترش قلمرو معرفتي نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصاديق و ما به ازاي خارجي داشته باشد. فلسفه تحقيق علمي:
تحقيقات علمي فلسفه اي روشن و بديهي دارد، زيرا نياز بشر به تحقيقات علمي امري بديهي است. به بيان ديگر نياز بشر به تحقيقات علمي را مي توان به شرح زير بيان نمود:
نياز فطري انسان. انسان فطرتا جستجوگر است و مي خواهد تاحد امکان همه چيز را بداند و رموز جهان را کشف کند. به علاوه، کاوشگري انسان هيچوقت به پايان نمي رسد والبته انسان علاقه مند به کشف ناشناخته هاست. پاسخگويي به نيازهاي حياتي. انسان موجودي است که از بدو حيات تا مرگ با مسائل گوناگون رو به روست. او عضوي از سه سيستم اکولوژيک، اجتماعي-انساني و ماورا طبيعت است.
حجم معارف بشر ترکيبي از معارف گوناگون است که مي توان آن را با يک تقسيم بندي اوليه در سه حوزه قرار داد:
1- حوزه علوم الهي و ماورا الطبيعه؛
2- حوزه علوم انساني و اجتماعي؛
3- حوزه علوم مادي و طبيعي؛ هدف تحقيق علمي
هدف اصلي تحقيق علمي را بايد معلوم کردن مجهول و به عبارتي حل مسئله و پاسخ يافتن براي آن است. معلومات و قضاياي کلي علمي عمدتا عبارتند از: 1- اصول و قوانين علمي که جزو امور مسلم و عمدتا تبيين کننده مباني علم و روابط علت و معلولي است.
2- حقايق علمي که جنبه توصيفي دارد و به بيان ماهيت، ويژگي ها و ابعاد واقعيت ها نظير اشيا، پديده ها، حالات، افکاروخصوصيات آن ها مي پردازد. 3- مدل ها که منعکس کننده روابط نظام يافته متغير ها، عوامل و عناصر در عالم واقع و جهان خلقت است.
4- نظريه هايي که ماهيتي کلي و تعميم يافته دارندو حقايق و واقعيت ها را تبيين مي کنند و توضيح مي دهند و در واقع نظريه ها پيش نويس اوليه امور مسلم و قطعي علمي محسوب مي شوند. در شکلي واقعي تر و عملياتي مي توان هدف تحقيق علمي را به صورت زير نيز بيان نمود که به نحوي منعکس کننده هدف اوليه پژوهش علمي...مطالب دیگر:
بررسی توان الکتریکی سه فاز و بررسی موتورهاي سه فازبررسی استفاده سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهای مختلفبررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریکبررسی حافظه و مراحل و تقویت آنبررسی اختلالات روحی بالغین و روانشناسی تحلیلی و روانشناسی رنگهابررسی سیمرغ و داستان مرغان در منطق الطيربررسی قالي بافي در ایران و پیشینه آن از دوره ساسانیان تا به امروزبررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیاتبررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبربررسی مفاهیم و و نظریه ها و جایگاه امنیت در جامعه و بررسی عوامل و نهادهای تامین کننده امنیتبررسی پیشینه سلجوقیان و پادشاهان و اقدامات آنهابررسی خلفاى فاطمى و اقدامات آنهابررسی گاه شماری یهودمطالعه شاخصهای TQM و بررسی کاربرد TQM و تأثیرات آن در کشورهای مختلفبررسی فرار از خانه و دختران فراری و علل آنبررسی MRP و مکانیسم و تکنیکهای آنبررسی عقل و مراتب آن از دیدگاه فارابیبررسی عقل و وجود از دیدگاه فارابیبررسی سیستم ERP و کارکرد و فواید و علل استفاده از آنبررسی خودشناسی و خداشناسی و دشمن شناسی و راههای مقابله با دشمنبررسی معماری بیونتیک و اندیشه های گِرگ لینبررسی كيفر انواع گناهان جنسی در اسلام و مروری بر مفاسد شراب خواریبررسی معماری و مفعوم فضا و مروری بر درک فضا زمانبررسی ریاضیات و مفاهیم و شاخه های آن و مروری بر کاربرد ریاضیات در اقتصاد صنعتیبررسی خازن و انواع و ساختمان آن و بررسی کاربرد و معایب و مزایای هر نوع خازن